مینی سیام پاتایا

مینی سیام با قرار گیری در نزدیکی مرکز پاتایا سومین