آفر ۶ شب آنتالیا مرداد۹۷

 آفر ۶ شب آنتالیا ویژه ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ تیر با پرواز مستقیم سان اکسپرس ساعت رفت : ۰۲:۰۰ ساعت برگشت : ۲۰:۴۵ :boom: Orange Park Lara 4* ALL […]

تور استانبول آخر شهریور

تور ۵ روز استانبول تاریخ /۲۲/۲۳/۲۴/۲۵/۲۶ سپتامبر اتا/اسمان ۳*ABEL …1460 ۳*ELAN …1590 ۳*KAYA … 1490 ۳*SABENA…1490 ۳*TAMARA ..1570 ۳*TOP KAPI …1480 ۴*ALFA …1540 ۴*ALL IN …1590 ۴*ARSIMA…1599 ۴*AVANTGARD …1899 ۴*BERJER […]

آمار پروازی استانبول

آمار پرواز قشم ایر استانبول ۲۹-۰۱/۰۲ SEP………………………….۱۲۹۰ ۲۹-۰۳/۰۴/۰۵ SEP…………………….۱۳۹۰ ۳۰-۰۲/۰۳ SEP………………………….۱۲۹۰ ۳۰-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۳۹۰ ۳۰-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰ ۳۱-۰۳/۰۴ SEP………………………….۱۲۹۰ ۳۱-۰۵ SEP……………………………….۱۳۹۰ ۳۱-۰۶/۰۷ SEP……………………….…۱۷۹۰ ۰۱-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۲۹۰ ۰۱-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰ ۰۲-۰۵ SEP……………………………….۱۲۹۰ ۰۲-۰۶ SEP……………………………….۱۶۹۰ ۰۲-۰۷/۰۸/۰۹ […]

بلیط آفری دبی

لیط آفری دبی همه روزه با بهترین ساعت پروازی ۱۸-۲۱…..۵۵۰.۰۰۰ ۱۸-۲۲…..۵۵۰.۰۰۰ ۱۹-۲۲…..۶۷۰.۰۰۰ ۲۰-۲۳…..۶۶۰.۰۰۰ ۲۰-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۱-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۱-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۲-۲۵…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۲-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۳-۲۶…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۳-۲۷…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۴-۲۷…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۴-۲۸…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۵-۲۸…..۵۵۰.۰۰۰ ۲۵-۲۹…..۵۹۰.۰۰۰ ۲۶-۲۹…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۶-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۷-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۸-۳۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۸-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۹-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰ […]