مالزی با ایران ایر

۱۶ اکتبر = ۲۴ مهر   ۱.۴۵۰.۰۰۰هزار

۲۰ اکتبر = ۲۸ مهر  ۱.۵۵۰.۰۰۰ هزار