: تیکت چارتر دبی پرواز ماهان

AUG

: ۲۰-۲۳ ✿ ✿ ۱.۴۵۰
: ۲۰-۲۴ ✿ ✿ ۱.۴۵۰
:۲۱-۲۴ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۱-۲۵ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
:۲۲-۲۵ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۲-۲۶ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۳-۲۶ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۳-۲۷ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۴-۲۷ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۴-۲۸ ✿ ✿ ۱.۵۳۰
: ۲۵-۲۸ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
:۲۵-۲۹ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۶-۲۹ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۶-۳۰ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
:۲۷-۳۰ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۷-۳۱ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۸-۳۱ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
:۲۸-۰۱ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
:۲۹-۰۱ ✿ ✿ ۱.۵۵۰
: ۲۹-۰۲ ✿ ✿ ۱.۵۵۰

رفت ۰۸:۰۰ برگشت ۱۲:۰۰ ۳شب

رفت ۱۸:۰۰ برگشت ۲۱:۰۰ ۴شب