آمار پرواز رفت وبرگشت استانبول با پرواز ترک اطلس صبح به شب

تاپایان ۳۰ اپریل – ۱۰ اردیبهشت

۲۰-۲۴   ۷۸۰.۰۰۰
۲۱-۲۵    ۷۸۰.۰۰۰
۲۲-۲۶    ۷۸۰.۰۰۰
۲۳-۲۷    ۹۲۰.۰۰۰
۲۵-۲۹    ۹۹۰.۰۰۰
۲۶-۳۰    ۷۹۰.۰۰۰
۲۷-۰۱     ۷۹۰.۰۰۰

۸۸۸۴۹۳۲۴