نرخهای آفر ۱۹-۲۲ و ۲۱-۲۴ می
LIKE/HILTOP/POLO…DBL 690 SNG 860
GNG 4* DBL 860 SNG 1160
GOLDEN PALAC4*/COLOMBI DBL 920 SNG 1320
BASILON 4* DBL 920 SNG…۱۲۲۰ فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک در لحظه
GREEN QUEEN 4* DBL 1070 SNG 1500 فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک درلحظه
PREFERENC5* DBL 1160 SNG 1750
نرخ تفلیس۱۷-۲۱ ماه می
Basilon 4*
Dbl 1140 sng 1540
Green queen 4*
Dbl 1360 sng 1820
هتل های فوق فول گارانتی و مرکز شهر می باشد
نرخهای آفر ۱۴ به ۱۷

BASILON 4* DBL 920 SNG…۱۲۲۰ فول گارانتی مرکز شه. تحویل مدارک در لحظه
GREEN QUEEN 4* DBL 1070 SNG 1500 فول گارانتی مرکز شهر. تحویل مدارک درلحظه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *