لود پروازی استانبول با پرواز ایرباس قشم ایر با

تاریخ ۷ به ۱۰ سپتامبر=۱۰۵۰۰۰۰—-یکطرفه=۷۵۰۰۰۰ تومان

تاریخ ۸ به ۱۲ سپتامبر=۱۲۰۰۰۰۰—-یکطرفه=۷۹۰۰۰۰ تومان

تاریخ ۱۰ به ۱۴ سپتامبر=۱۱۵۰۰۰۰—-یکطرفه=۷۹۰۰۰۰ تومان

تاریخ ۱۲ به ۱۵ سپتامبر=۱۱۰۰۰۰۰—-یکطرفه=۷۵۰۰۰۰ تومان

تاریخ ۱۴ به ۱۷ سپتامبر=۱۱۵۰۰۰۰—-یکطرفه=۷۹۰۰۰۰ تومان

۸۸۸۴۹۳۲۴