…….نرخ ویژه مالزی…..

۳۱ شهریور با پرواز ایران ایر

SANDPIPER : 1760000

DYNASTY: 1830000

FLAMINGO: 1930000

GRAND SEASON : 2030000

ROYAL: 2200000

CORUS: 2370000

SERI PACIFIC : 2230000

PACIFIC REGENCY : 2420000

ROYAL CHULAN :2540000

SHERATON: 2680000

آنیل پرواز ۸۸۸۴۹۳۲۴ زاغری