نرخ آفری بلیط بانکوک با پرواز عمان ایر ویژه تیر ماه

نرخ ویژه بلیط رفت و برگشت بانکوک پرواز عمان ایر

۰۵ JUL – ۱۵ JUL (9 SHAB) 1.650 18:15
۰۶ JUL – ۱۵ JUL (9 SHAB) 1.650 05:15
۰۸ JUL – ۱۷ JUL (8 SHAB) 1.650 18:15
۱۰ JUL – ۱۹ JUL (8 SHAB) 1.650 18:15
۱۱ JUL – ۱۹ JUL (8 SHAB) 1.650 05:15
۱۲ JUL – ۲۲ JUL (9 SHAB) 1.800 18:15
۱۵ JUL – ۲۴ JUL (8 SHAB) 1.750 18:15
۱۷ JUL – ۲۶ JUL (8 SHAB) 1.750 18:15
۱۹ JUL – ۲۷ JUL (7 SHAB) 1.750 18:15
۲۰ JUL – ۲۹ JUL (7 SHAB) 1.750 05:15
۲۴ JUL – ۰۲ AUG (8 SHAB) 1.650 18:15
۲۶ JUL – ۰۳ AUG (7 SHAB) 1.650 18:15
۲۹ JUL – ۰۷ AUG (8 SHAB) 1.650 18:15

۸۸۸۴۹۳۲۴