لیط آفری دبی
همه روزه با بهترین ساعت پروازی

۱۸-۲۱…..۵۵۰.۰۰۰ ۱۸-۲۲…..۵۵۰.۰۰۰
۱۹-۲۲…..۶۷۰.۰۰۰
۲۰-۲۳…..۶۶۰.۰۰۰ ۲۰-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰
۲۱-۲۴…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۱-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰
۲۲-۲۵…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۲-۲۶…..۶۹۰.۰۰۰
۲۳-۲۶…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۳-۲۷…..۷۵۰.۰۰۰
۲۴-۲۷…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۴-۲۸…..۶۹۰.۰۰۰
۲۵-۲۸…..۵۵۰.۰۰۰ ۲۵-۲۹…..۵۹۰.۰۰۰
۲۶-۲۹…..۶۹۰.۰۰۰ ۲۶-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰
۲۷-۳۰…..۶۹۰.۰۰۰
۲۸-۳۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۸-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰
۲۹-۰۱…..۷۵۰.۰۰۰ ۲۹-۰۲…..۷۵۰.۰۰۰
۳۰-۰۲…..۷۵۰.۰۰۰ ۳۰-۰۳…..۷۵۰.۰۰۰