آمار پرواز قشم ایر استانبول

۲۹-۰۱/۰۲ SEP………………………….۱۲۹۰
۲۹-۰۳/۰۴/۰۵ SEP…………………….۱۳۹۰
۳۰-۰۲/۰۳ SEP………………………….۱۲۹۰
۳۰-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۳۹۰
۳۰-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰
۳۱-۰۳/۰۴ SEP………………………….۱۲۹۰
۳۱-۰۵ SEP……………………………….۱۳۹۰
۳۱-۰۶/۰۷ SEP……………………….…۱۷۹۰
۰۱-۰۴/۰۵ SEP………………………….۱۲۹۰
۰۱-۰۶ SEP……………………………….۱۷۹۰
۰۲-۰۵ SEP……………………………….۱۲۹۰
۰۲-۰۶ SEP……………………………….۱۶۹۰
۰۲-۰۷/۰۸/۰۹ SEP…………………….۱۷۹۰