آفر ویژه تور دبی برای اردیبهشت

هواپیمایی ایر عربیا
هواپیمایی ماهان + ۱۶۰

Phoenix3*hb……………1080
Signature inn3*hb……1095
——————————————
Abjar grand4*hb……….1180
Grand excelsior4*bb…1195
Suba4*bb………………….1195
Avenue4*bb………………1220
Raintree4*hb……………..1280
Hyatt place4*bb…………1280
——————————————-
Asiana5*bb…………………1310
Millennium plaza5*bb….1380
Hyatt regency creek5*bb.1480

۸۸۸۴۹۳۲۴