تور مالزی با پرواز ایران ایر ۲۶ شهریور

سانی هتل۲۸۵۰

داینستی ۲۸۶۰

آرنااستار ۲۸۶۰

پاسیفیک ریجنسی ۲۹۷۰

مریوت/فلامینگو ۲۹۷۰

گرندسیزن ۳۱۵۰

رویال بینتانگ/رویال/فروما ۳۲۷۰

درست ریجنسی ۳۳۵۰

سری پاسیفیک۳۳۴۰

کروس/کنکورد ۳۴۰۰

پسفیک ریجنسی۳۴۶۰

رویال چلان/رنسانس۳۶۰۰

شرایتون۳۷۲۰

ریتزکارلتون/مجیستیک هتل۳۹۸۰

لمردین ۴۰۳۰

آنیل پرواز

۸۸۸۴۹۳۲۴