تخفیف ویژه تور استانبول تاریخ ۱۳ خرداد به ۱۷ خرداد

 

تور ۴ شب استانبول با آسمان
رفت ۲۳:۴۰
برگشت ۰۲:۳۰
۰۲ -۰۷ …. ۹۹۰ ba 5%
مارال /سابنا ۳* …. ۱۱۵۰
مارینم ۴* …. ۱۱۸۰
افسوس ۳* …. ۱۱۸۰
وایت موناش ۴* …. ۱۲۳۰
اوموت تکسیم ۴* …. ۱۲۹۰
ماربل ۴*….. ۱۲۷۰
لیون ۴* …. ۱۱۹۰
گرند ازتانیک ۴* …. ۱۳۵۰
دار السلطان ۵* …. ۱۳۷۰
پوینت تکسیم ۵* …. ۱۵۵۰