تور ارمنستان با پرواز آسمان
۳شب و ۴ روز

نورک ۳* ۱۱۲۰
شیراک ۳* ۱۱۷۰
نایری ۳* ۱۱۷۰
آرارات۴* ۱۲۹۰
آکواتک ۴* ۱۲۵۰
رویال پلازا ۴* ۱۳۴۰
هیلتون ۵* ۱۵۵۰
رادیسون بلو ۵* ۱۶۵۰
گلدن تولیپ ۵ * ۱۷۵۰

۸۸۸۴۹۳۲۴