آفر آنتالیا ۵ شب

۸ و ۱۰ شهریور ۹۴ با پرواز قشم ایر

هیمروس ۱.۰۵۰.۰۰۰

لارا هادراینوس و ماتیاته ۱۴۴۰

دفینیکا ۱.۶۴۰.۰۰۰

آرماس ریزورت ۱.۷۴۰.۰۰۰

فالز ۱.۷۴۰.۰۰۰

کویین الیزابت ۱.۹۴۰.۰۰۰

گرین مکس ۲.۲۴۰.۰۰۰

کروان سرای لارا ۲.۴۹۰.۰۰۰

ونزیا پالاس ۲.۵۵۰.۰۰۰

اورنج کانتی ۲.۵۴۰.۰۰۰

میراکل ۲.۹۷۰.۰۰۰

کرملین ۳.۰۸۰.۰۰۰

آنیل پرواز ۸۸۸۴۹۳۲۴