ویژه شب ژانویه

تور ۷ روزه استانبول۲۶ نوامبرصبح به شب
۳* yuvam 2030
۳* monarch va malkoc 2100
۳* maral va gorur 2180
۳*birol va neva taxim 2260
۳*efes va arach taxim 2390
۳*monopol va bristol taxim 2460
۴*ottoman city 2390
۴* molton beyoglu taxim 2860
۴*white monarchVA the city port 2630
۴*pera rose 2550
۴*trass taxim va napolyon taxim 2670
۴*yuksel 2470
۴*beyzas suit TAXIM 2670
۴*kervansaray 2810
۴*the tango sisli 2740
۴*city center taxim 3040
۴*the biancho pera 3180
۴* park by clover taxim 3020
۴*cartoon taxim va grand halic 3330
۴* feronya taxim 3060
۴*taxim town va taxim expres 2860
۴* dora va icon 2790
۴* nova plaza va nova plaza park 2940
۴*riva va berjer va troya taxim 3350
۴*sv bussiness taxim 3640
۴* konak taxim va lion taxim 3360
۴*innpera taxim 3710
۴*taxim gunen 4170
۴*green park taxim 3340
۴*elite prestige 3760
۴*avantgarde va oztanic taxim 3630
۴*golden age va metropolitan 3540
۴*nippon taxim 3750
۵*mercure airport 3100
۵*palazo donizetti 4050
۵*grand makel 2880
۵*naz city taxim 3820
۵*biz cevahir 3580
۵*hurry in merter 3890
۵*ramada merter 3110
۵*hilton bomonti 5180
۵*radisson blu sisli 4820
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3990
۵*green park merter 3260
۵*dedeman 3330
۵*ramada plaza testilkent 3110
۵*ortakoy princess 3340
۵*crown plaza harbiye 3820
۵*point taxim 4710
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۵۱۰
۵*titanic bussines 3410
۵*grand cevahir 3810
۵*surmeli 3420
۵*titanic downtown 3580
۵*elite world 4440
۵*FRASER PALACE ANTHILL 4710