کاهش نرخ استانبول با پرواز آتا / سه شب و چهار روز

 

۲۷ به ۱ دسامبر

۶ آذر به ۱۰ آذر

ایوم۳* ۵۹۰

ازبک ۳* ۶۳۵

افسوس ۳* ۶۶۰

آیکون ۴* ۶۸۰

دورا۴* ۷۱۰

گرند هالیک ۷۲۰

کریستال ۴* ۷۲۰

گلدن ایج ۴* ۷۵۰

گرند ازتانیک و گلدن پارک ۸۰۰

گرند جواهر۵* ۹۲۰

آنیل پرواز

۸۸۸۴۹۳۲۴