نرخ بلیط استانبول با اطلس جت

تورهای آفری ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

آمار پرواز رفت وبرگشت استانبول با پرواز ترک اطلس صبح به شب

تاپایان ۳۰ اپریل – ۱۰ اردیبهشت

۲۰-۲۴   ۷۸۰.۰۰۰
۲۱-۲۵    ۷۸۰.۰۰۰
۲۲-۲۶    ۷۸۰.۰۰۰
۲۳-۲۷    ۹۲۰.۰۰۰
۲۵-۲۹    ۹۹۰.۰۰۰
۲۶-۳۰    ۷۹۰.۰۰۰
۲۷-۰۱     ۷۹۰.۰۰۰

۸۸۸۴۹۳۲۴

ارسال نظر

راهنمای سفر