اعتبار تور از: 12 خرداد _|_ تا: 9 تیر _|_ مدت اقامت: 3 شب ، 4 شب ، 7 شب (دوشنبه-جمعه)

تور باتومی

رفت در 12 خرداد ماه 400/000 (چهارصد هزار تومان) افزایش نرخ دارد

نام هتلخدمات 2خته-هرنفر1تخته-هرنفرکودک باتختکودک بدون تختتوضیحات
GEORGIA PALACE

☆☆☆ / BB

۱/۱۶۰/۰۰۰

۳شب

۱/۲۴۰/۰۰۰

۴شب

۱/۴۸۰/۰۰۰

۷شب

۱/۳۹۵/۰۰۰
۱/۵۴۵/۰۰۰
۱/۹۹۵/۰۰۰
۱/۰۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰

MARI

☆☆☆ / BB

۱/۲۰۰/۰۰۰

۳شب

۱/۲۹۰/۰۰۰

۴شب

۱/۵۶۰/۰۰۰

۷شب

۱/۴۶۰/۰۰۰
۱/۶۴۰/۰۰۰
۲/۱۸۰/۰۰۰
۱/۰۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰

DOLPHIN

☆☆☆ / BB

۱/۲۳۵/۰۰۰

۳شب

۱/۳۴۰/۰۰۰

۴شب

۱/۶۵۵/۰۰۰

۷شب

۱/۵۴۰/۰۰۰
۱/۷۴۵/۰۰۰
۲/۳۶۰/۰۰
۱/۰۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۵۰/۰۰۰
۱/۳۳۰/۰۰۰

GRAND GEROGIA PALACE

☆☆☆ / BB

۱/۲۷۰/۰۰۰

۳شب

۱/۳۸۵/۰۰۰

۴شب

۱/۷۳۰/۰۰۰

۷شب

۱۶۲۰/۰۰۰
۱/۸۵۰/۰۰۰
۲/۵۴۰/۰۰۰
۱/۱۱۰/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۳۵۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۳۵۰/۰۰۰

AQUA PARK

☆☆☆☆ / BB

۱/۲۹۰/۰۰۰

۳شب

۱/۴۱۰/۰۰۰

۴شب

۱/۷۷۰/۰۰۰

۷شب

۱/۶۴۵/۰۰۰
۱/۸۸۰/۰۰۰
۲/۵۸۵/۰۰۰
۱/۱۱۰/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۳۵۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۳۵۰/۰۰۰

SPUTNIK

☆☆☆☆ / BB

۱/۴۲۵/۰۰۰

۳شب

۱/۴۱۰/۰۰۰

۴شب

۲/۰۸۵/۰۰۰

۷شب

۱/۹۲۰/۰۰۰
۱/۸۸۰/۰۰۰
۳/۲۴۰/۰۰۰
۱/۱۸۵/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۵۲۵/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۱۷۰/۰۰۰
۱/۵۲۵/۰۰۰

SANPIRO

☆☆☆☆ / BB

۱/۴۹۰/۰۰۰

۳شب

۱/۴۸۰/۰۰۰

۴شب

۲/۲۵۰/۰۰۰

۷شب

۲/۰۵۰/۰۰۰
۲/۴۲۰/۰۰۰
۳/۵۳۰/۰۰۰
۱/۲۲۰/۰۰۰
۱/۳۲۰/۰۰۰
۱/۶۲۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۳۲۰/۰۰۰
۱/۶۲۰/۰۰۰

INTOURIST

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۶۴۰/۰۰۰

۳شب

۱/۸۸۰/۰۰۰

۴شب

۲/۶۰۰/۰۰۰

۷شب

۲/۳۶۰/۰۰۰
۲/۸۳۰/۰۰۰
۴/۲۴۰/۰۰۰
۱/۲۹۰/۰۰۰
۱/۴۱۰/۰۰۰
۱/۷۷۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۴۱۰/۰۰۰
۱/۷۷۰/۰۰۰

CASTEL MARE (HOTEL ALBA)

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۶۷۵/۰۰۰

۳شب

۱/۹۲۵/۰۰۰

۴شب

۲/۴۷۵/۰۰۰

۷شب

۲/۴۲۰/۰۰۰
۲/۹۲۰/۰۰۰
۴/۴۲۰/۰۰۰
۱/۳۱۰/۰۰۰
۱/۴۴۰/۰۰۰
۱/۸۳۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۴۴۰/۰۰۰
۱/۸۳۰/۰۰۰

EUPHORIA

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۶۹۰/۰۰۰

۳شب

۱/۹۴۵/۰۰۰

۴شب

۲/۷۱۰/۰۰۰

۷شب

۲/۴۵۵/۰۰۰
۲/۹۶۰/۰۰۰
۴/۴۷۵/۰۰۰
۱/۳۱۰/۰۰۰
۱/۴۴۰/۰۰۰
۱/۸۳۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۴۴۰/۰۰۰
۱/۸۳۰/۰۰۰

LEOGRAND

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۷۶۰/۰۰۰

۳شب

۲/۰۳۵/۰۰۰

۴شب

۲/۸۶۰/۰۰۰

۷شب

۲/۵۷۵/۰۰۰
۳/۱۲۵/۰۰۰
۴/۷۷۵/۰۰۰
۱/۳۵۰/۰۰۰
۱/۴۹۰/۰۰۰
۱/۹۱۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۴۹۰/۰۰۰
۱/۹۱۰/۰۰۰

RADISSON BATUMI

☆☆☆☆☆ / BB

۱/۸۲۰/۰۰۰

۳شب

۲/۱۲۰/۰۰۰

۴شب

۳/۰۲۰/۰۰۰

۷شب

۲/۷۰۰/۰۰۰
۳/۲۹۹۰/۰۰۰
۵/۰۶۰/۰۰۰
۱/۳۸۰/۰۰۰
۱/۵۳۰/۰۰۰
۱/۹۸۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۵۳۰/۰۰۰
۱/۹۸۰/۰۰۰

EUPHORIA

☆☆☆☆☆ / ALL

۲/۰۱۰/۰۰۰

۳شب

۲/۳۷۰/۰۰۰

۴شب

۳/۴۵۰/۰۰۰

۷شب

۳/۰۸۰/۰۰۰
۳/۸۰۰/۰۰۰
۵/۹۶۰/۰۰۰
۱/۴۸۰/۰۰۰
۱/۶۶۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰
۸۹۰/۰۰۰
۱/۶۶۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰

توضیحات:

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی تابان – اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی

توضیحات:

  • حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور گرجستان ۶ ماه می باشد.
  • نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزارتومان) است.
  • تخت نفر سوم در صورت کانفرم (پذیزش) هتل تایید می گردد.
  •  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.